Turvallisuusohjeet

Varotoimet

Vaikka PRO-SET®-epoksi on tarkoitettu ammattilaisten tai teknisesti pätevien ja kokeneiden henkilöiden käyttöön, PRO-SET-epoksien käyttöön liittyvien vaarojen ymmärtäminen ja niiden turvallisen käytön takaaminen on tärkeää.

PRO-SET-hartsit voivat aiheuttaa kohtalaista ihoärsytystä. PRO-SET-kovetteet ovat syövyttäviä ja ne voivat aiheuttaa vakavaa ihoärsytystä. Molemmat ovat myös herkistäviä ja voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Alttius ja reaktion vakavuus vaihtelee yksilöllisesti.

Vaikka useimmat ihmiset eivät ole herkkiä hartseille ja kovetteille, herkistymisen riski kasvaa toistuvan kontaktin seurauksena. Reaktion vakavuus voi lisääntyä kunkin kosketuksen yhteydessä, kun henkilö herkistyy tuotteelle.

PRO-SET-hartseihin ja kovetteisiin liittyvät vaarat koskevat myös vain osittain kovettuneen epoksin hiomisesta aiheutuvaa pölyä. Vaarat ovat pienemmät hartsi-/koveteseoksen kovettuessa kokonaan.

Suosittelemme noudattamaan seuraavia varotoimia PRO-SET-epoksien turvallista käsittelyä varten:

Vältä kosketusta kovettumattomaan epoksiin

Vältä kosketusta hartsiin, kovetteisiin, sekoitettuun epoksiin ja kovettumattoman epoksin hiomisesta aiheutuvaan pölyyn. Käytä suojakäsineitä ja suojavaatteita aina epoksin käsittelyn aikana.

Jos hartsia, kovetetta tai sekoitettua epoksia pääsee ihollesi, poista se mahdollisimman nopeasti. Hartsi ei ole vesiliukoista—käytä vedetöntä ihon puhdistusainetta (esim. WEST SYSTEM 820 Hartsin poistovoide) hartsin tai sekoitetun epoksin poistamiseksi iholta. Kovete on vesiliukoista—pese saippualla ja lämpimällä vedellä kovetteen tai hiomisesta aiheutuvan pölyn poistamiseksi iholta. Pese aina huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä epoksin käytön jälkeen. Älä koskaan käytä liuottimia epoksin poistamiseksi iholta.

Lopeta tuotteen käyttö, jos sinulla esiintyy sen vuoksi reaktioita. Jatka käyttöä vasta sitten, kun oireet häviävät. Yleensä useamman päivän jälkeen. Kun jatkat toimenpiteitä, paranna turvallisuutta estääksesi epoksille, sen höyryille ja hiomispölylle altistumista. Jos ongelmia esiintyy edelleen, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Käytä suojalaseja

Suojaa silmät hartsilta, kovetteelta, sekoitetulta epoksilta sekä hiomisesta aiheutuvalta pölyltä käyttämällä asianmukaisia suojalaseja. Jos tuotteita pääsee silmiin, huuhtele silmät välittömästi vedellä alhaisella paineella 15 minuutin ajan. Ota yhteyttä lääkäriin.

Älä hengitä höyryä tai pölyä

Vältä hengittämästä höyryjä ja hiomisesta aiheutuvia pölyjä. PRO-SET-epoksien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus on alhainen, mutta höyryjä voi kertyä tuulettamattomiin tiloihin.

Varmista hyvä tuuletus, kun epokseja käytetään suljetuissa tiloissa. Kun riittävä tuuletus ei ole mahdollinen, käytä HSC:n (terveys- ja turvallisuuskomissio) hyväksymiä hengityslaitteita, joissa on orgaanisten höyryjen patruuna. Varmista tuuletus ja käytä hengityssuojaa epoksia, ja erityisesti kovettunutta epoksia hioessa. Kovettumattoman epoksin hengitys lisää herkistymisen vaaraa. Vaikka epoksi kovettuu nopeasti hiottavaksi kiinteäksi aineeksi, sen kovettuminen kokonaan voi kestää jopa kaksi viikkoa huoneenlämmössä tai se voi vaatia jälkikovetusta.

Ei saa niellä

Vältä nielemistä. Pese huolellisesti epoksin käsittelyn jälkeen, erityisesti ennen ruokailua tai tupakointia. Jos epoksia niellään, juo suuria määriä vettä—EI SAA oksennuttaa. Koska kovetteet ovat syövyttäviä, ne voivat aiheuttaa muita ongelmia oksennuttaessa. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Puhdista roiskeet turvallisesti

Poista roiskeet kaapimella ja keräämällä materiaalia mahdollisimman paljon.  Pyyhi sen jälkeen pyyheliinoilla. Rajaa suuret vuodot käyttämällä hiekkaa, savea tai muuta imukykyistä inerttia materiaalia. Älä käytä sahanpurua tai muuta hienorakenteista selluloosamateriaalia kovetteiden imemiseen. Puhdista hartsi- tai epoksisekoitejäämät asetonilla, lakalla, ohenteella tai alkoholilla. Noudata kaikkia liuotinpakkauksen varoituksia. Puhdista kovetejäämät lämpimällä saippuavedellä. Älä hävitä kovetetta sahanpuruja tai muita hienorakenteista selluloosamateriaalia sisältävien jätteiden mukana. Muutoin jäte voi syttyä itsestään.

Hävitä jätetuotteet turvallisesti

Hävitä hartsi-, kovete- ja tyhjät astiat turvallisesti. Puhkaise astian nurkka ja tyhjennä jäämät asianmukaiseen uuteen hartsi- tai koveteastiaan.

Hartsia tai kovetetta ei saa hävittää nestemuodossa. Jätehartsi ja -kovete voidaan sekoittaa ja kovettaa (pieninä määrinä) vaarattomaksi inertiksi kiinteäksi aineeksi.

Huomio: Kovettuvan epoksin astiat voivat kuumentua ja sytyttää ympärillä olevat palavat materiaalit sekä muodostaa varallista savua. Aseta sekoitetun epoksin astiat turvalliseen ja hyvin tuuletettuun tilaan, jossa ne ovat kaukana työntekijöistä ja palavista materiaaleista. Hävitä kiinteä massa vasta sitten, kun se on kovettunut kokonaan ja massa on jäähtynyt. Noudata paikallisia jätemääräyksiä.